Asociácia slovenských študentov práva

Association of Slovak Law Students
 • 18.07.2010 Kauza daňoví poradcovia

  Daňoví poradcovia majú veľký záujem o štúdium práva

  Na Slovensku v minulosti strašili viaceré nepomenované skupinky, Právnickú fakultu Univerzity Komenského však vystrašila skupinka s názvom „daňováci.“

  Referentka študijného oddelenia Zuzana Melicherčíková si v prijímacom konaní na externé štúdium práva všimla niekoľko nezrovnalostí. V roku 2008 bola skupina asi dvadsiatich daňových poradcov prijatá na základe odvolania, hoci väčšina z nich sa v prijímacom konaní umiestnila hlboko pod čiarou. Niektorí dokonca až na posledných miestach.

  Na základe čoho sa odvolávali ostáva zatiaľ záhadou, keďže im rozhodnutia o neprijatí neboli odoslané. Rovnako im fakulta nezaslala rozhodnutia o prijatí na štúdium. Melicherčíková ďalej spozorovala, že text všetkých odvolaní bol identický, s výnimkou mien a adries uchádzačov. Každý člen skupinky daňovákov sa tiež rozhodol podať odvolanie 14. 07. 20008 (slovom štrnásteho júla roku dvadsaťtisícosem).

  Týmto sa ich nadštandardné postavenie neskončilo. Dvadsiatka daňových poradcov mala podľa študijnej referentky v prvom ročníku štúdia v Kaskádach aj samostatný rozvrh.

  Spolupracovníci pani Melicherčíková na jej zistenia reagovali tým, že je to v poriadku a nech to nerieši. Slovenská komora daňových poradcov a Univerzita Komenského odmietajú, že by ich organizovali. Dekan Vrabko sa zatiaľ ku kauze nevyjadril, urobí tak až po návrate z dovolenky v auguste.

  Bez ohľadu na to kto dal podnet k vzniku skupinky, je zjavné, že priamo na fakulte musela byť osoba obhajujúca jej záujmy. Zatiaľ však nevieme či bola na študijnom oddelení alebo vo vedení fakulty.

  Je autonómia vysokých škôl príliš silná?

  Čo by sa stalo ak by nezrovnalosti, teraz už bývalá, študijná referentka pani Melicherčíková neoznámila verejnosti a nedala podnet na prokuratúru? S najväčšou pravdepodobnosťou by sa o tejto kauze verejnosť nedozvedela.

  Vysoké školy fungujú v samosprávnom režime, keďže jednou z výsad akademickej slobody je aj právo vysokých škôl na autonómiu vo veciach pedagogického, výskumného, umeleckého či podnikateľského rozvoja. Široký rozsah samosprávnej pôsobnosti verejnej vysokej školy bližšie upravuje zákon o vysokých školách. Škola má tak právo rozhodovať o svojej vnútornej organizácii, o počte študentov a podmienkach prijímania, o zriaďovaní študijných programov alebo o voľbe orgánov akademickej samosprávy.

  Kauza daňových poradcov je len ďalším smutným príkladom zneužitia autonómie akademickej inštitúcie. Keď však odhalenie nezákonných praktík závisí len od svedomia jedného zamestnanca, je potrebné začať uvažovať o zmene paradigmy širokej samosprávy vysokých škôl.

  Zmena musí byť pripravená dôkladne a po dosiahnutí spoločenskej zhody. Nový systém kontroly nemôže byť iba druhou zo spojených nádob, t.j. netransparentné praktiky by sa v podstate preniesli z jedného systému na druhý.


autor: julian


<< späť

Občiansky monitoring súdov

ASŠP pripravuje druhý občiansky monitoring sudcov a súdov na Slovensku. Historicky prvý občiansky monitoring súdov sa uskutočnil v roku 2005. Občiansky monitoring súdov je vo vyspelých krajinách...
viac >>

Uplatnenie absolventov práva

Bezplatné právne poradenstvo

Legislatívny inkubátor